วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

 • 20170509__0079.jpg
 • 20170607__0040.jpg
 • 20170607__0047.jpg
 • 20170608_094425.jpg
 • 20170619__0005.jpg
 • 20170621__0012.jpg
 • 20170622__0003.jpg
 • 20170622__0038.jpg
 • __0022.jpg
 • __0031.jpg

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

รอบรู้อาเซียนทั่วไป

พนักงาน อบต.

 

 

พนักงาน อบต.

       alt
           
 

รองปลัด อบต.

 

      alt

      นางสาวธนัชพร ราชโสม
         หัวหน้าสำนักปลัด

         alt
            นายวานิช หนิดภักดี
           ผุ้อำนวยการกองคลัง  
   alt
       นายนิติ นุแรมรัมย์
      ผู้อำนวยการกองช่าง
     alt
       นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
    ผู้อำนวยการกองการศึกษา
      alt
       นางสุพรรณี กะรัมย์
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
     alt
       นางสาวสุรภา สายแก้ว
    ผู้อำนวยการกองการเกษตร

สำนักงานปลัด อบต.

 

alt 
นางสาวธนัชพร ราชโสม
หัวหน้าสำนักปลัด

alt
นายพรเทพ  เหมทานนท์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 

 alt

นางสาวจฑามาศ เกตุหิรัญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

alt
นางสาวอธิชา พัชรตานนท์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 

alt 
นางระเบียบ เจริญเหลือ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 

alt
นางรัตนา  ปานมน
ผู้ช่วยบุคลากร

alt
นายณัชกฤช  เจริญภัทราภร
นักจักการงานทั่วไปปฏิบัติการ

 

alt
นายนภดล งอกศิลป์
เจ้าพนักงานป้องกัน ฯ ปฏิบัติงาน

 

alt 
นางชวัลรัตน์ คงนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

alt
นายสมชาย นิวินรัมย์
พนักงานขับรถยนต์
(ลูกจ้างประจำ)

 

alt
นางสาวสุรินภร์ ดัดตนรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 

alt
นางสาวจันทร์ดี ยืนยง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

alt
นายสนิท ปิดทอง
คนงานทั่วไป

 

alt
นางสาววรรลี เจริญรัมย์
คนงานทั่วไป

 

alt
นายวัชระ ปราบโจร
คนงานทั่วไป

alt 
นางวริณดา แววจิ้งหรีด
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

alt
นายวีรพล นิพนรัมย์
คนงานทั่วไป

 

 

กองคลัง 

alt

   นายวานิช หนิดภักดี
   ผู้อำนวยการกองคลัง

 

altนางสาวอุไรวรรณ์ เพ็งจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

 

alt
นางสาวนิตยา ศรีพรหม
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

 

alt
นางณัฐรัตน์ ชำนาญเวช
เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชีปฏิบัติงาน

 

alt
นางสาวกัญจนา นุการรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

alt
นางสาวนิภาวดี สังข์น้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 

 alt

นางสาวผกามาศ อัตชัยยง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 

alt
นางสาวณัฐกานต์ วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

alt
นางสาวมาลิสา ชุมเมฆ
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

alt

นางปาณิศราพร เขียนสระน้อย
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 

alt
นางบัวชุม สวัสดิ์พูน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

กองสวัสดิการสังคม

        alt
          นางสุพรรณี  กะรัมย์
    ผุ้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 


 

       alt
       นายศตวรรษ  นุแรมรัมย์
           นักพัฒนาสังคม
           (ลูกจ้างประจำ)

 


 

       alt
         นางสาววัฒนี กล้าเชี่ยว
         ผู้ช่วยนักพัฒนาสังคม

 

กองช่าง

 

     alt
        นายนิติ นุแรมรัมย์
       ผู้อำนวยการกองช่าง
      alt
      นายเอกชัย  จะรอนรัมย์
       นายช่างโยธาชำนาญงาน
 alt
นายวินิจ สายแก้ว
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
alt
นายภิพัฒพงษ์ บุญสุด
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 
alt 
นายอดิศักดิ์ หอมนวล
คนงานทั่วไป

 

 

กองส่งเสริมการเกษตร

      alt
         นางสุรภา สายแก้ว
     ผู้อำนวยการกองการเกษตร
      alt
         นายทนง ได้ทุกทาง
            คนงานทั่วไป

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt

 นายณฤทธิ์ ครั่งพิมาย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     alt
       นางสาวรัชนีวรรณ แววศรี
       นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

     alt
       นายไตรรงค์ นิพนธ์รัมย์
     เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

            alt
           นางสุภกาญจน์ นุแรมรัมย์
                    ครู คศ.1

           alt
           นางสาวศุภรัตน์ สติภา
                    ครู คศ.1
           alt
            นางรัตนา นิสัยรัมย์
                   ครู คศ.1
           alt
           นางสาวพุทธนี เย็นมั่น
                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
           alt
          นางสาวจิลภัทร ครั่งพิมาย
                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
            alt
          นางสาวประภัสดา สุโขรัมย์
                ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
             alt
              นางสาวสุพรรษา ยั่งยืน
                  ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

              alt

             นางสาวรุ่งฟ้า ระดมบุญ
            ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

         alt 
         นางศิริลักษณ์ แสนคำลอ
                 ครู คศ.1

           alt
            นางชลิตา นิเรียงรัมย์
                   ครู คศ.1
          alt
            นางศินีเนตร ในจิตต์
                   ครู คศ.1
           alt
               นางสุที เรืองไกล
               ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

 

            alt
       นางสาวจุฬาลักษณ์ มาขุมเหล็ก
          ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

ตรวจสอบภายใน

 alt
นางสาวประณยา สกุลสายบุตร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

alt 
นางสาวสมฤดี นุสอนรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 

 

นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานมุมหนังสือพิมพ์ประจำวัน

สถิติ

เรามี 3 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง