วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาจักสาน กระน๊อบของโบราณ รวมงานศูนย์เกษตร

1

ติดต่อเจ้าหน้าที่

ช่องทางการติดต่อ

พนักงาน อบต.

พนักงาน อบต.

alt
นายสุทัศน์  สุวรรณรงค์
นักบริหารงาน อบต.8
ปลัด อบต.

alt
นายอุทัย  ชัยกิตติพร
นักบริหารงาน อบต.7
รองปลัด อบต.
alt
นางสาวธนัชพร  ราชโสม
นักบริหารงานทั่วไป 7
หัวหน้าสำนักงานปลัด
alt
นายนิติ  นุแรมรัมย์
นักบริหารงานช่าง 7
หัวหน้าส่วนโยธา
alt
นางสุพรรณี  กะรัมย์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
alt
นางสาวสุรภา สายแก้ว
นักบริหารงานการเกษตร 6
หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
alt
นายสุทัศน์  สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ

 alt

นายวานิช หนิดภักดี
นักวิชาการเงินและบัญชี 8ว
ผอ.กองคลัง

 alt

นางสาวอุไรวรรณ์  เพ็งจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

 alt

นางวรินดา  แววจิ้งหรีด
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ

สำนักงานปลัด อบต.

alt
นางสาวธนัชพร  ราชโสม
นักบริหารงานทั่วไป 7
หัวหน้าสำนักงานปลัด

alt
นายพรเทพ  เหมทานนท์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว

alt
นางศิริพรรณ มูลแก่น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ 6ว

alt
นายณัชกฤช เจริญภัทราภร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

alt

นางวรินดา  รมศิริ
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 5
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ

alt
นางสาวภัทรวดี  สายบุตร
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 5

 

alt

นางระเบียบ เจริญเหลือ

บุคลากร 4

alt

นายนภดล งอกศิลป์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ 2

alt

นางชวัลรัตน์ คงนาค

เจ้าพนักงานธุรการ 2

alt
นายสมชาย นิวินรัมย์

พนักงานขับรถยนต์

(ลูกจ้างประจำ)

alt
นางสาวจันทร์ดี ยืนยง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

alt
นายเอกชัย  จันทกุล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

alt

นางรัตนา ปานมน

ผู้ช่วยบุคลากร

alt
นางสาวสุรินภรณ์  ดัดตนรัมย์
ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

 alt
นางสาวสมฤดี นุสอนรัมย์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 alt
นายสนิท  ปิดทอง
คนงานทั่วไป

alt

นางสาววรรลี  เจริญรัมย์
คนงานทั่วไป 

 alt

   นายวีรพล  นิพนธ์รัมย์
     คนงานทั่วไป

 alt

  นายวัชระ ปราบโจร
    คนงานทั่วไป

alt

 นายสงวน  บังทอง
จ้างเหมาบริการดูแลประปา ม.3

 

 

กองคลัง

นายวานิช หนิดภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

alt

นางสาวอุไรวรรณ์  เพ็งจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชี 6ว

 

alt

นางสาวนิภาวดี  สังข์น้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 4

alt

นางสาวนิตยา  ศรีพรหม
นักวิชาการคลัง 3

alt

นางสาวมาลิสา  ชุมเมฆ
เจ้าพนักงานพัสดุ 2

 alt

นางบัวชุม  สวัสดิ์พูน
เจ้าพนักงานธุรการ 2

 

นางสริตา อู่คำ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

 alt

นางสาวผกามาศ  อัตชัยยง
ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้

 alt

นางสาวณัฐฏกานต์  วงษ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 alt

นางสาวกัญจนา  นุการรัมย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

 

 

 

 

ส่วนสวัสดิการสังคม

alt
นางสุพรรณี  กะรัมย์
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม

 1sattawat.jpg - 26.12 Kb

 นายศตวรรษ นุแรมรัมย์

     นักพัฒนาชุมชน

 alt

นางสาววัฒนี  กล้าเชี่ยว
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

ส่วนโยธา

alt
นายนิติ  นุแรมรัมย์
นักบริหารงานช่าง 6
หัวหน้าส่วนโยธา
alt
นายเอกชัย  จะรอนรัมย์
นายช่างโยธา 2

alt

นายวินิจ สายแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

alt

นายอดิศักดิ์ หอมนวล

คนงานทั่วไป

 

นายภิพัฒพงษ์ บุญสุด
คนงานทั่วไป

 

ส่วนส่งเสริมการเกษตร

alt
นางสาวสุรภา  สายแก้ว
นักบริหารงานการเกษตร 6
หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
alt
นายทนง  ได้ทุกทาง
คนงานทั่วไป
 

 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

alt
นายสุทัศน์  สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.
รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนการศึกษาฯ
alt
นางสาวรัชนีวรรณ  แววศรี
นักวิชาการศึกษา 3
alt
นางสุภกาญจน์  นุแรมรัมย์
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
อบต.กันทรารมย์
alt
นางศิริลักษณ์  แสนคำลอ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัดบ้านดอนยาว
alt
นายไตรรงค์  นิพนธ์รัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ 2
alt
นางสาวศุภรัตน์  สติภา
ครูผู้ดูแลเด็ก
alt
นางรัตนา  นิสัยรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
alt
นางศินีเนตร  ในจิตต์
ครูผู้ดูแลเด็ก
alt
นางชลิตา  นิเรียงรัมย์
ครูผู้ดูแลเด็ก
alt
นางสุที  เรืองไกล
ผู้ดูแลเด็ก
(พนง.ตามภารกิจ)
alt
นางสาวพุทธนี  เย็นมั่น
ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ
(พนง.จ้างทั่วไป)
alt
นางสาวจิลภัทร  คงสบาย
ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ
(พนง.จ้างทั่วไป)
alt
นางสาวประภัสดา  สุโขรัมย์
ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ
(พนง.จ้างทั่วไป)
alt
นางสาวสุพรรษา  ยั่งยืน
ครูพี่เลี้ยงเด็กฯ
(พนง.จ้างทั่วไป)

 

 
นายพิชิต   เยรัมย์
นายก อบต.

 

 

นายสุทัศน์   สุวรรณรงค์
ปลัด อบต.

DJ Image Slider

 • dsc00585 - copy.jpg
 • dsc00594 - copy.jpg
 • dsc00596 - copy.jpg
 • dsc00597 - copy.jpg
 • dsc00598 - copy.jpg
 • dsc00600 - copy.jpg
 • dsc00603.jpg
 • dsc00603_resize.jpg
 • dscf1629_resize.jpg
 • dscf1640_resize.jpg
 • dscf1646_resize.jpg
 • dscf1660_resize.jpg
 • dscf1662_resize.jpg
 • dscf1663_resize.jpg
 • dscf1664_resize.jpg
 • dscf1665_resize.jpg
 • dscf1683_resize.jpg
 • dscf1687_resize.jpg
 • dscf1689_resize.jpg
 • dscf1690_resize.jpg
 • dscf1692_resize.jpg
 • dscf1693_resize.jpg
 • dscf1694_resize.jpg
 • dscf1695_resize.jpg
 • dscf1696_resize.jpg
 • dscf1707_resize.jpg
 • dscf1708_resize.jpg
 • dscf1709_resize.jpg
 • dscf1710_resize.jpg
 • dscf1712_resize.jpg
 • dscf1714_resize.jpg
 • dscf1717_resize.jpg
 • dscf1719_resize.jpg
 • dscf1720_resize.jpg
 • dscf1721_resize.jpg
 • dscf1728_resize.jpg
 • dscf1730_resize.jpg
 • dscf1734_resize.jpg
 • dscf1739_resize.jpg
 • dscf1740_resize.jpg
 • dscf1742_resize.jpg
 • dscf1744_resize.jpg
 • dscf1749_resize.jpg
 • dscf1754_resize.jpg
 • dscf1755_resize.jpg
 • dscf1757_resize.jpg
 • dscf1758_resize.jpg
ท่านต้องการให้เราทำอะไร
 

ลงชื่อเข้าใช้งานสถิติ

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

logo อบต.